czwartek, 19 września 2019 | Portal eORDO Omnis v. 1.92.1.5.20

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

PWSZ w Legnicy

Omnis - wybierz opcję

Rejestracja

W celu założenia konta należy wypełnić formularz rejestracyjny.

Nabory:

  • od 2019.06.03 (poniedziałek) 08:00 do 2019.07.30 (wtorek) 23:59
  • od 2019.08.02 (piątek) 08:00 do 2019.09.23 (poniedziałek) 23:59 (aktualny)

Formularz rejestracyjny dla kandydatów na studia
wyłącz kontrolę poprawności PESEL
na ten adres zostanie wysłane hasło dostępowe
Akceptuję regulamin rekrutacji
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji postępowania rekrutacyjnego na studia oraz dokumentowania przebiegu studiów i wykorzystywanie ich do celów: statutowych, archiwalnych, statystycznych. Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych osobowych jest Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy przy ul. Sejmowej 5A.
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO) informuje się, że:
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy, ul. Sejmowa 5a, 59-220 Legnica, zwana dalej PWSZ;
2. w PWSZ wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się za pomocą poczty tradycyjnej pisząc na adres wskazany w pkt. 1 albo e-mailowo: IOD@pwsz.legnica.edu.pl;
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:
a) przyjęcia na studia w ramach procesu rekrutacji, a w przypadku wyłonienia Pani/Pana kandydatury, w celach wynikających z procesu kształcenia, w tym wydania legitymacji studenckiej, udzielenia świadczeń pomocy materialnej, przyznania miejsca w domu studenckim,
b) wykonywania obowiązków statystycznych i sprawozdawczych Administratora,
c) wypełnienia obowiązku archiwizacji dokumentów,
4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) oraz konieczność wypełnienia obowiązku prawnego spoczywającego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w związku z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 ze zm.) oraz ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;
W przypadkach innych aniżeli wskazane w pkt. a)-c) dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
5. Pani/Pana dane osobowe w przypadku przyjęcia na studia będą przechowywane przez okres 50 lat liczony od dnia zakończenia studiów, a w przypadku nieprzyjęcia dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
6. Odbiorcami Pani/Pana danych są upoważnieni pracownicy PWSZ oraz zewnętrzne firmy świadczące usługi wspierające działalność Administratora tj.: operatorzy pocztowi realizujący przesyłki na zlecenie PWSZ, podmioty świadczące na rzecz PWSZ usługi IT, w tym usługi prawne, ubezpieczyciele, podmioty, którym PWSZ powierzy ochronę terenu, budynków i pomieszczeń PWSZ. Odbiorcami danych są również instytucje i podmioty ustawowo upoważnione do odbioru Pani/Pana danych na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
7. Przysługują Pani/Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
a) prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych w tym żądania wydania ich kopii;
b) prawo żądania sprostowania Pani/Pana danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych;
c) prawo żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;
d) prawo żądania usunięcia danych osobowych;
e) prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych do innego administratora;
f) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO;
g) prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych;
h) prawo do cofnięcia zgody (w zakresie w jakim udzieliła Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem).
8. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą poddawane profilowaniu.
9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do realizacji procesu rekrutacji na studia. W przypadku nie podania danych nie będzie możliwe zrealizowanie ww. celu.

Zapoznałam(-em) się i przyjmuję do wiadomości powyższą informację.


Legenda
- pole obowiązkowe
W celu założenia konta należy wypełnić formularz rejestracyjny.

Aby się zarejestrować należy wypełnić obowiązkowe pola formularza.

Przed akceptacją zasad rekrutacji (warunków, terminów itp.) należy się z nimi zapoznać.

Po pomyślnej rejestracji na podany adres e-mail zostanie wysłana wiadomość potwierdzająca, która dodatkowo zawierać będzie hasło do serwisu rekrutacyjnego.